Tým psychoterapeutů a poradců


MUDr. Elena Křivková (* 1963)

Metodický a organizační vedoucí Psychoterapeutického a poradenského centra Hradec Králové

Svoji práci rozděluje do několika oblastí:

 • Privátní psychoterapeutická a poradenská praxe, kterou v Hradci Králové provozuje od r. 2004
 • Privátní psychiatrická praxe Hradec Králové a Trutnov, od r. 2007 smluvní vztah s pojišťovnou.
 • Lektorská činnost: Od roku 2002 je lektorkou Institutu pro výcvik v Gestalt terapii Praha, od roku 2003 spolupracuje s Institutem pro skupinovou psychoterapii INSTEP a od roku 2015 lektorkou psychoterapeutického výcviku Gestaltstudia s.r.o. Všechny tři výcvikové instituty připravují budoucí psychoterapeuty pro jejich odbornou praxi. Kromě toho je nebo byla lektorkou několika vzdělávacích programů, především pracovníků v sociální sféře, kde přednáší témata psychiatricko-psychoterapeutická, zejména práci s lidmi s poruchami osobnosti.
 • Supervizní činnost - v r. 2013 ukončila supervizní výcvik Českého institutu pro supervizi. Provozuje jak individuální tak týmové supervize.

Vedle běžné privátní praxe se profesně zaměřuje zejména na:

 • Propojování psychiatrické a psychoterapeutické péče
 • Kombinace psychoterapie a farmakoterapie
 • Poruchy osobnosti
 • Závislost na alkoholu a návykových látkách
 • Deprese a úzkostné poruchy

Podrobnější informace naleznete na stránce profesní životopis.

Členka Evropské asociace pro Gestalt terapii.
Supervizoři: PhDr. Jan Šikl, PhDr. Staňa Dudová - supervize terapeutické praxe, PhDr. Bohumila Baštecká - supervize supervizní činnosti.

 

Mgr. Hana Vojtíšková (* 1971)

Vzdělání:

 • Absolvovala studium na Jihočeské univerzitě obor arteterapie.
 • Studium sociální pedagogiky na UHK 
 • Dynamicky orientovaný psychoterapeutický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii. Výcvik je akreditovaným programem MŠMT ČR
 • Kurz „Tělo a krize“ pod vedením PhDr. Y. Lucké a PhDr. L. Kobrleho
 • Licence pro práci s autorskou sadou projektivních koláží Miroslava Huptycha
 • Absolventka kurzu „My Backpack“-specifické metody pro práci v oblasti náhradní rodinné péče. 

Odborná praxe:

 • Dvaadvacet let pracovala na pozici arteterapeutky na Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové.
 • Jako lektorka vedla kurzy arteterapie pro pracovníky v pomáhajících profesích. 
 • Externě vyučovala arteterapii na PF UHK. 
 • V současné době pracuje jako Koordinátorka pobočky organizace HoSt Home-Start ČR v Hradci Králové
 • Pro centrum pracuje od roku 2010 v modalitě poradce.

Při arteterapeutické práci Hanka využívá výtvarného projevu jako prostředku k zobrazení
vnitřního světa a přirozenou tvořivost jako prostředek komunikace a sebevyjádření. Samotnou tvůrčí činnost vnímá jako jeden z možných léčebných procesů. Uvolnění vnitřního
napětí i racionálně vytvořených ochranných mechanismů, které v průběhu práce můžeme
zažít, nám nabízí možnost uvědomit si podstatu svých problémů. Ačkoli pracuje s řadou
výtvarných technik, není jejím cílem rozvíjet umělecké dovednosti. Při práci nahlíží na
umělecký výtvor jako na formu komunikace se sebou samým. Vychází z předpokladu, že díky
symbolice artefaktu můžeme žitou skutečnost zahlédnout externalizovanou – s odstupem poskytujícím bezpečí. Výtvarné prostředky nám pak umožňují zobrazovaný problém řešit vlastními silami na papíře a samotná akce nám pak nabízí zkušenost s možností řešení
situace v bezpečné vzdálenosti. Každé ze zpracovávaných témat nese svým obsahem určitý
úsek života či prožívaného problému a můžeme zde hledat i archetypální symboly.
V neposlední řadě je tvorbou posilováno spontánní sebevyjadřování, sebedůvěra a sebevědomí člověka.

Členka České arteterapeutické asociace, České asociace pro psychoterapii (ČAP)
Supervizorka: PhDr. Dana Dobiášová

 

Mgr. Jana Vraspírová (* 1978)

Vzdělání: 

 • Masarykova univerzita Brno, pedagogická fakulta, obor speciální pedagogika, etopedie
 • 5 lety systematický výcvik v Gestalt terapii, institut IVGT Praha
 • Postgraduální vzdělávání 2 roky v terapii pro děti a dospívající v Gestalt modalitě, rok ukončení 2018

Odborná praxe: 

 • 2002 - 2006 LNN Nechanice - sociální práce a terapeutická skupina Svítilové
 • 2006 - 2007 - K centrum Kolín, práce s drogově závislými, snižování rizik spojených s užíváním psychotropních látek
 • 2007 - 2008 DDŠ - VLO Přestavlky - speciální pedagog, etoped
 • 2008 - 2017 DDŠ Hrochův Týnec/Chrudim - speciální pedagog, etoped. Práce spočívala v přímé práci s dětmi umístěnými v ústavní výchově s problémy a poruchami chování.
 • 2016 - 2017 - DaR Pardubice - terapeut, práce s dětmi z pěstounských rodin
 • od 2016 Psychoterapeutické s poradenské centrum HK v modalitě poradenství
 • od 2017 soukromá praxe Vysoké Mýto

Jana se zaměřuje na výchovu a vzdělávání dětí s problémy nebo poruchami v chování. Pracuje s metodami Sand-play a My backpack, které je zaměřeno na práci s dětmi svěřené do náhradní rodinné péče. V dosavadní praxi se také věnovala práci s osobami, které mají problémy se závislostmi na alkoholu a drogách.

Supervize s Mgr. Alenou Vávrovou se specializací na dětské a dospívající klienty, a s JUDr. PhDr. Stanislavou Dudovou.

 

Mgr. Michala Lenderová (*1981)

Vzdělání: 

 • 2004 - Jednooborová psychologie na Filosofické fakultě Masarykovy university v Brně.
 • 2012 - Pětiletý psychodynamický výcvik zaměřený na práci se školní třídou a prevenci sociálně patologických jevů při Institutu pedagogicko-psychologického poradenství (nyní Národní ústav vzdělávání v Praze) 
 • 2007 - současnost - výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii zaměřené na práci s traumatem při Rafael Institutu v Praze

Odborná praxe:

 • 2004-2012 PPP Královéhradeckého kraje, Rychnov nad Kněžnou
 • 2013-2015 terapeutka pro drogové závislosti v Pennsylvanii, USA
 • 2016- současnost SPC Prointepo, Hradec Králové
 • 2019 – současnost  školní psycholožka na Gymnáziu Boženy Němcové

Při své práci v centru se primárně zaměřuje na psychologické poradenství pro  dospělé - práci s traumatem, náročnými životními situacemi, závislostmi, vztahovými problémy. Vychází z hlubinného psychodynamického přístupu, využívá arteterapeutické a jiné projektivní techniky (práce s obrazy a se sny), relaxační a imaginativní techniky.

Supervizoři: Ing. Věra Roubalová Kostlánová, Mgr. Helena Klímová
Nabízí terapii v anglickém jazyce.

V centru pracuje v režimu psychologické poradenství.

 

Mgr., Bc. Radka Šimáková (* 1985)

Vzdělání: 

 • Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (Mgr.).
 • Je absolventkou studia sociální patologie a prevence na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové (Bc.).  
 • V roce 2017 úspěšně ukončila studium pětiletého Komplexního vzdělávacího programu v psychoterapii ve směru dynamickém s důrazem na celostní – psychosomatický přístup (akreditován Českou psychoterapeutickou společností ČLS JEP pro práci ve zdravotnictví i Českou asociací psychoterapeutů). V rámci psychoterapie se nadále rozvíjí.
 • Je zařazena do předatestační přípravy a vzdělává se v oboru Klinická psychologie. 
 • Je studentkou Ph.D. studia Klinické psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Odborná praxe: 

 • Kromě Psychoterapeutického centra Hradec Králové, kde působí od r. 2016, pracuje jako psycholožka ve Fakultní nemocnici Hradec Králové (FN HK). 
 • od r. 2011 na Psychiatrické klinice FN HK, od r. 2017 v Léčebně návykových nemocí Nechanice
 • 2011 – 2012 na Rehabilitační klinice FN HK

Psycholožka, která nabízí pomoc dospělým a dospívajícím klientům v různých životních situacích a etapách. Pracuje s klienty a klientkami, kteří se potýkají s osobními, vztahovými
či rodinnými problémy, s aktuálními životními těžkostmi, mají psychosomatické obtíže,
trápí je psychiatrické onemocnění, včetně závislostí. Ke klientům přistupuje s respektem
a profesionální etikou. Je jí vlastní aktivní a zodpovědný přístup ke svému životu.

Supervize: MUDr. Elena Křivková, PhDr. Dana Dobiášová 

 

Mgr., Mgr. Olga Válková Tarasova (* 1985)

 • Vystudovala psychologii a učitelství psychologie v Rusku.
 • Dále vystudovala magisterský obor sociální antropologie na Filosofické fakultě University Pardubice.
 • Absolvovala 3,5-letý výcvik v teorii a praxi Gestalt terapie na moskevském Gestalt institutu.
 • Je certifikovaná tanečně-pohybová terapeutka Institutu praktické psychologie "IMATON" (St. Petersburg, Rusko).

Odborná praxe:

 • Působí v neziskovém sektoru jako rozvojová manažerka, lektorka a koordinátorka sociálních projektů.
 • Má praxi se sociálně znevýhodněnými skupinami v rámci státních instituci: dětské domovy, domovy pro seniory, nápravná zařízení.
 • Věnovala se sebezkušenostním tréninkům pro pedagogy a pomáhající profese.
 • V ČR se také věnuje rozvoji mezikulturního dialogu, kultury a dobrovolnictví v Hradci Králové.
 • V centru pracuje v modalitě psychologické poradenství.

  Při své práci užívá jak verbální i neverbální postupy. Klade důraz na zvýšení úrovně uvědomění si vlastního těla, rozvíjení sebevyjádření, pochopení sebe sama v soukromém i profesním životě, komunikační dovednosti, ženskost/mužskost a rozvíjení vnitřního potenciálu. Často využívá projektivní techniky arteterapie, tanec a obraz (taneční a výtvarné vyjádření).

  Olga je původem z Republiky Mari El (Rusko) a v ČR žije od roku 2013.
  Své služby nabízí i v ruském a anglickém jazyce.

 

Mgr. Ivana Krahulcová (* 1979)

Vzdělání:

 • Informační studia a knihovnictví, Filosofická-příroovědná fakulta Slezská Universita v Opavě
 • Karlova Univerzita v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií
 • Výcvik v Biodynamické body-psychoterapii (zaměřené na tělo) 
 • Kurz pro rekondiční a relaxační masáže MŠMT
 • OSHO Meditace – Výcvik ve facilitaci aktivních meditací
 • Terapeutické masáže a Deep Draining
 • Workshop TANTER – Somatický přenos a protipřenos

Odborná praxe:

 • Individuální praxe od roku 2014 pod supervizí
 • V centru pracuje v modalitě poradce

Ivana přistupuje k člověku celostně s předpokladem, že každý duševní problém má svůj odraz v těle. V individuálních konzultacích pracuje prožitkově vedením k vnímání těla, uvolňováním tělesného napětí a blokád na úrovni mysli, duše a těla za pomoci verbálních technik a dechových cvičení. Ivana vede lekce Spontánního tance a ranních aktivních meditací. Pořádá pohybově-relaxační workshopy pro zaměstnance neziskových organizací, státních institucí a firem.

Své služby nabízí i v anglickém jazyce.
Supervize u RNDr. Květy Paluskové a Eli Weidenfeldem.

 

Mgr. Tomáš Jireček, Dis. (1985)

Vzdělání:

 • Absolvoval studium sociální a charitativní práce na VOŠ Caritas a Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci tentýž obor.
 •  Výcvik v mediaci. 100 hodin. Vedený Asociací mediátorů České republiky.
 • Absolvoval desítky hereckých a improvizačních kurzů vedených jak zahraničními, tak českými lektory. Například: Fabio Ambrossiny, Iva Bittová, Michaela Puchálková, Barbora Santos ad. 
 • Stejně tak absolvoval mnoho kurzů pro terapeutickou praxi: Specifika komunikace s Rómy, Dotyková terapie, Filiální terapie, Attechmant - citová vazba, krizová intervence pro kontaktní pracovníky, psychosociální výcvik.
 • Dlouhodobý dramaterapeutický výcvik (metoda DvT).

Odborná praxe:

 • Byl na pozici sociálního pracovníka. Ať už jako klíčový pracovník v rámci podpůrných služeb pěstounské péče nebo lektor preventivních programů na základních školách, či jako terénní pracovník pro děti a mládež.
 • Vede pravidelné i jednorázové kurzy aplikované a divadelní improvizace se zaměřením na rozvoj měkkých dovedností a týmů. A to pro firmy, školy i širokou veřejnost.
 • Je hercem divadelně improvizační skupiny Paleťáci.
 • Poskytuje individuální i skupinovou dramaterapeutickou praxi.

Tomáš pracuje jako dramaterapeut. O tématu, se kterým klient přichází se proto tolik nemluví, jako hraje. Někdo říká, že všechno je v hlavě, ale je to jen jeden způsob nahlížení na problémy. Druhý přístup je, že tělo nese také moudrost a zdroje k uzdravení. Proto je dramatická hra (vyjádření) důležitá, aby člověk nalezl stabilitu v nestabilitě, která je všude okolo. Většina lidí si ji ale představuje tak, že se posadí naproti terapeutovi a povídají si. S Tomášem si vyzkoušíte pracovat trochu jinak.

Tomáš nabízí podporu dětem, dospívajícím i dospělým v náročných životních situacích, při vztahových problémech, ale také v seberozvoji a sebepoznávání.  

Supervizor: Mgr. Michal Zahradník

 

Mgr. Kristina Bortlíková (*1989)

Vzdělání:

 •  2012-2018: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Psychologie (bakalářský a navazující magisterský program)
 •  2016-dosud: Výcvik integrace v psychoterapii
 •  2018-dosud: Předatestační příprava v oboru Klinická psychologie 

 Odborná praxe:

 •  rok 2018: Školní psycholog na ZŠ v Hradci Králové
 •  2018-2019: Psycholog na Psychiatrické klinice FN HK
 •  2018-dosud: Psycholog na Oddělení klinické psychologie v Nemocnici Pardubice
 •  od roku 2021: zapojení do týmu Psychoterapeutického a poradenského centra Hradec Králové v psychologické poradenství

V dosavadní praxi se věnovala psychodiagnostice dospělých, psychologickému poradenství, psychoterapii a krizovým intervencím. Vedla kognitivní tréninky pro pacienty hospitalizované na Geriatrickém odd. v Nemocnici Pardubice. V psychoterapeutickém a poradenském centru poskytuje pomoc dospělým a dospívajícím s psychiatrickou diagnózou (zejm. úzkostně-depresivní stavy, fobické poruchy) a dále lidem, kteří se ocitli v těžké situaci, se kterou si sami neví rady nebo zkrátka mají pocit, že se jejich život přestal ubírat směrem, ve kterém by jim bylo dobře. K psychoterapii obecně a ke klientům přistupuje s pokorou a respektem. Vždy se snaží vytvořit maximálně bezpečný prostor, v němž se s klienty věnuje jak tématům, se kterými oni sami přicházejí, tak těm, které mohou nově vyvstat časem v průběhu jejich setkávání.

 

Mgr. Helena Kožíšková (*1979)

Vzdělání:

 • UK Praha, FHS, Psychologie zdraví (obor Všeobecná humanitní vzdělanost, Bc.)
 • UK Praha, FHS, Řízení sociálních a zdravotních organizací (nejdříve zaměření Řízení, následně zaměření Supervize, Mgr.)
 • Komplexní psychoterapeutický výcvik SUR (psychodynamicky orientovaná psychoterapie)
 • Krizová intervence
 • Komplexní výcvik SANDPLAYING – využití herního pískoviště v diagnostice, poradenství a terapii
 • Terapeutická práce s dotekem (práce s tělem)
 • Léčení traumatu - osvobození pohybu
 • Supervizní výcviky (UK Praha – Katedra řízení a supervize; INSTAND Praha)

Odborná praxe:

 • Téměř dvacet let působí v sociálních službách na různých pozicích od přímé práce s klienty po vedení organizací – převážně zaměřených na práci s rodinami, dětmi a mladými dospělými a v současné době se věnuje přímé podpoře pracovníků v pomáhajících profesích (formou supervizí, vzdělávání, konzultací), je jedním z kmenových členů týmu TUDYTAM;

Helena ráda dobře jí, sedí na zemi, pracuje rukama a tvoří, vaří a peče a pak to rozdává. Její speciální dovedností je propojovat lidi s jinými lidmi tak, aby z toho mohli mít vzájemný užitek a radost. V centru pracuje jako poradce.

Supervize s PaeDr. Michaelem Chytrým, PhDr. Danou Dobiášovou, Mgr. Eliškou Rothovou
 

PhDr. Kateřina Řeháková (*1990)

Vzdělání:

 • Karlova Univerzita, Filosofická fakulta, obor Psychologie – Bc. a Mgr. studium
 • Systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii (Institut IVGT Praha) 
 • Kurz kompletní krizové intervence 

Odborná praxe:

 • od roku 2019 Součást týmu Psychoterapeutického a poradenského centra Hradec Králové v modalitě psychologické poradenství
 • 2019 - 2020 Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, Hradec Králové
 • 2019 - 2020 Školní psycholog na ZŠ, Hradec Králové
 • 2017 - 2019 Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú., Praha (krizová intervence, psychologické poradenství, psychoterapie)
 • 2013 - 2020 AUT – Centrum o.p.s, Praha (terapeut pro děti s poruchami autistického spektra)

Kateřina poskytuje psychologické poradenství, psychoterapii a krizovou intervenci. Nabízí podporu dospělým a dospívajícím v náročných životních situacích, při vztahových a rodinných problémech, psychosomatických obtíží, psychiatrických onemocněních, ale také v seberozvoji a sebepoznávání. Svým klientům pomáhá vidět jejich situaci v širších souvislostech, porozumět sobě a svému prožívání, podporuje uvědomění a věří v klientovu schopnost najít pro něj optimální cestu.
 

Bc. Barbora Křivanová, DiS. (*1989)

Vzdělání:

 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, studijní program Specializace v pedagogice, obor: Sociální patologie a prevence, titul Bc. (2016)
 • Vyšší odborná škola Pardubice, obor: Sociální práce, titul DiS. (2012)

Kursy a výcviky:

 • Systematický výcvik v poradenství pro děti a rodiče a psychoterapii dětí, Indept s.r.o., Praha, od 1/2020 (aktuálně probíhá)
 • Škola bez poražených, Gordon Institut s.r.o. - Instruktorský kurz: T.E.T., akreditace MŠMT- 14579/2018-2-476, 2018
 • Specializační studium pro školní metodiky prevence při Centru PP SEMIRAMIS z.ú., akreditace MŠMT 913/2016-1-43, 300 hod, 2016 – 2018
 • Motivační rozhovory a práce s klientem na změně, Společnost Podané ruce, o.p.s. – Vzdělávací centrum I.E.S., akreditace MPSV ČR (2015/0963-PC/SP/PP), 60 hod, 2015 – 2016
 • Výcvikový kurz pro lektory Programu dlouhodobé primární prevence Centra primární prevence Semiramis o.s., Semiramis o.s., 107 hod, 2013

Odborná praxe:

 • Součástí týmu Psychoterapeutického a poradenského centra Hradec Králové (od r. 2022)
 • Sociální poradenský pracovník v Adiktologické ambulanci Pardubice, Laxus z.ú. (od r. 2022)
 • Vedoucí Centra primární prevence Pardubického kraje SEMIRAMIS z.ú. (2019)
 • Lektorka vzdělávacích seminářů pro pedagogy v Centru vzdělávacích aktivit, SEMIRAMIS z.ú. (od r. 2017)
 • Pracovnice Centra primární prevence Královéhradeckého a Pardubického kraje Semiramis, z.ú. (2015 – 2019)
 • Lektorka Programů dlouhodobé primární prevence rizikového chování v centru primární prevence Královéhradeckého a Pardubického kraje Semiramis z.ú. (2013 – 2015)
 • Pracovník v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Nymburk, Semiramis z.ú. (2014 - 2016)
 • Praxe na Psychiatrické klinice, FN Hradec Králové – Ambulance pro děti a mladistvé,  (2011, , 96 hod)
 • Praxe v Dětském diagnostickém ústavu, SVP, ZŠ a ŠJ Plotiště nad Labem (2010, 144 hod)
 • Praxe ve Vazební věznici Hradec Králové (2009, 96 hod)
 • Praxe ve Středisku výchovné péče Návrat Hradec Králové (2009 – 2012, 384 hod)

Barbora pracuje již několik let s dětmi, mladistvými a pedagogy. Má zkušenost s nemotivovanými klienty, klienty v konfliktu a s klienty v náročných životních situacích. Aktuálně pracuje s uživateli návykových látek v rámci ambulantní léčby, s jejich blízkými a následně s celým rodinným systémem. Stále má blízko k dětem, proto se rozhodla pro systematický výcvik pro děti a rodiče a psychoterapii dětí. Při své práci nabízí klientům podporu, přijetí, uvědomění si svých vlastních zdrojů a doprovází je na jejich cestě životem.

Supervize: MUDr. Elena Křivková, PhDr. Irena Švábová.

V centru pracuje v režimu psychologické poradenství.

 

Mgr. Šárka Dostálová (*1992)

Vzdělání:

 • 2011-2016 Univerzita Palackého v Olomouci - Psychologie, Mgr.
 • 2015 Psycholog ve zdravotnictví, UPOL
 • 2017 -doposud Předatestační příprava v oboru Klinická psychologie
 • 2018 - doposud Psychoterapeutický výcvik v Gestalt modalitě

Kursy a výcviky:

Kompletní krizová intervence, kurz Rorschachovy metody, práce s terapeutickými kartami, autogenní trénink, práce s časovou osou, Kids´s Skills – na řešení orientovaná práce s dětmi, rodiči a komunitou, instruktor pilates.

Odborná praxe:

 • 2017 - 2018 Psycholog na odd. Klinické psychologie v NemPK – Orlickoústecká nemocnice 
 • 2016 - 2017 Školní psycholog na ZŠ Hradec Králové
 • 2015 – 2016 Krizový intervent na Lince Důvěry Olomouc

Šárka má pracovní zkušenosti v psychodiagnostice dospělých i dětí, psychologickém poradenství, psychoterapii a krizové intervenci. V centru nabízí služby dospělým či dospívajícím, kteří se nacházejí v náročné životní situaci, potýkají se s úzkostmi či depresí nebo s psychosomatickými obtížemi, zažívají těžkosti v mezilidských vztazích, nebo jen cítí touhu po hlubším sebepoznání, sebepřijetí a osobním růstu. Pracuje v modalitě gestalt psychoterapie, při práci s klientem staví na respektujícím a partnerském přístupu, v rámci setkání podporuje klienta v rozšiřování  uvědomění s cílem odhalovat cesty k růstu a zlepšení jeho stavu.

V centru pracuje v režimu psychologické poradenství.

 

Bc. Michaela Vachová (*1987)

Vzdělání:

 • Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii. (Pražská vysoká škola psychosociálních studií)
 • Daseinsanalytický psychoterapeutický výcvik (PVŠPS)
 • Krizová intervence: Systemický přístup v práci s krizí (Gaudia)
 • Akreditovaný profesionální kouč (Koučink Centrum)
 • Krátkodobé kurzy:  Rogersovská psychoterapie; Poradenské dovednosti; Arteterapie; Spiritualita, náboženskost a psychoterapie; Neurovědy v psychoterapii;  Komunikace s člověkem s psychózou, Kurzy zážitkové pedagogiky, atp.

Michaela se profesně věnuje lidem v různých životních situacích od roku 2011 .
Zpočátku směřovala především k dětem. Pracovala v dětské léčebně, škole, školce. Organizovala a realizovala volnočasové aktivity v duchu zážitkové pedagogiky. Věnovala se dětem v pěstounské péči. V posledních letech ji zaujal fenomén duševního zdraví. Působila v organizacích na pomezí sociálních a zdravotních služeb, které se snaží nahlížet na člověka s psychiatrickou diagnozou komplexně. Od roku 2018 je zároveň částečně na volné noze a pomáhá klientům najít jejich optimální životní cestu prostřednictvím koučinku, poradenství a doprovázených poutí. Svou kreativitu uplatňuje i v autorské ruční tvorbě.
Michaela respektuje jedinečnost každého z nás. Věří, že člověk má všechny odpovědi v sobě, jen občas potřebuje odvahu, bezpečný prostor a čisté zrcadlo, aby je mohl uvidět.

V centru pracuje jako poradce.
 

Mgr. Alena Dündar (*1991) - nyní na rodičovské dovolené

Vzdělání:

 • 2011-2016 Bakalářské studium jednooborové psychologie a následné navazující magisterské studium jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 
 • Psychoterapeutický výcvik v gestalt modalitě (Gestalt Studia).
 • Kvalifikační kurz v komplexní krizové intervenci (KI tváří tvář a telefonická KI) pod Déčko Liberec (2014).
 • Kurz projektivní techniky Stromu a snového stromu u PhDr. Běťáka (2016).
 • Výcvikový kurz v Sandplay and Symbol Work with Children, Adolescents and Adults pod Expressive Therapies Institute of Australia pořádaný v Olomouci (2017).
 • Základní kurz Rorschachovy metody (projektivní diagnostická metoda) u PhDr. Poláka a PhDr. Obucha v Brně (2018).
 • Kvalifikační kurz Wechslerovy škály WAIS-III a WISC – III pod Institutem klinické psychologie (2018).
 • Kvalifikační kurz MMPI-2 pod Institutem klinické psychologie (2018).
 • Operacionalizovaná psychodynamická diagnostika (OPD – 2) pod Institutem klinické psychologie (2018).

Odborná praxe:

 • 2014 – 2016 Pracovník Linky důvěry pod Střediskem sociální péče Olomouc a pod o.s. Internet Poradna.cz 
 • 2016 – 2017 Školní psycholog na ZŠ v Pardubicích 
 • 2017 – 2018 působení v ambulanci klinické psychologie Psychoterapie Pardubice u PhDr. Belajeva.
 • Od r.2017 psycholog na Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové, aktuálně na oddělení léčby návykových nemocí v Nechanicích.
 • V roce 2018 zapojení do týmu Psychoterapeutického a poradenského centra Hradec Králové v modalitě psychologické poradenství.

Poskytuje psychologické poradenství a vedení, krizovou intervenci, popřípadě psychologickou diagnostiku dospělých. Má zkušenosti s prací s lidmi s různými psychickými onemocněními (úzkostně-depresivní poruchy, závislost na návykových látkách, psychotická onemocnění) a s lidmi v obtížných životních situacích a v krizích. Při práci s klientem se zaměřuje na hlubší poznání obtíží a jejich příčin a na zkoumání úlohy klienta v dané situaci, důraz klade na jedinečnost každého člověka a na jeho vlastní zodpovědnost. Pracuje zejména prožitkově se zaměřením na uvědomování emocí a celého těla.

 

Mgr. Adriana Kudrnová (*1991) - nyní na rodič.dovolené

Vzdělání:

 • Jednooborová psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (2010-2015)
 • Krizová intervence tváří v tvář (2013)
 • Metoda rozvoje kognitivních funkcí Reuvena Feuersteina (2015: FIE 1, 2017: FIE Basic 1)
 • Typologie osobnosti MBTI (2016)
 • Kurz Neuro-vývojové stimulace (2016)
 • Kurzy v Adlerovském přístupu (2016: Edukativní rodičovská terapie, 2019: Sokratovský dialog)
 • 2019 – dosud: Komplexní psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu (GI, Praha)

Odborná praxe:

 • Od roku 2015 psycholožka v PPP Hradec Králové
 • Provádění komplexní psychologické diagnostiky – zejména u dětí s vývojovými poruchami učení a chování a mimořádně nadaných dětí – následně další intervenční práce s nimi, psychologické poradenství a psychoterapie.

Adriana se v duchu systemického přístupu zaměřuje především na rozvíjení toho, co funguje, podporu silných stránek klientů a hledání efektivních řešení témat, se kterými klient přichází.

Pracuje s dětmi, dospívajícími i dospělými. Zaměřuje se na práci s rodinnými vztahy, náročné životní situace, ale také na seberozvoj a sebepoznání klienta.

Nabízí možnost spolupráce s jednotlivcem, párem i rodinou.

Supervize: PhDr. Dana Dobiášová

V centru pracuje v režimu psychologické poradenství.

 

Mgr. Zuzana Klimšová (*1987) - nyní na rodič.dovolené

Vzdělání:

 • Jednooborová psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
 • Mgr. Filozofie na Ostravské univerzitě
 • V současné době pokračuje na doktorandském studiu v oboru Klinické psychologie
 • Pětiletý výcvik v integrativní psychoterapii u MUDr. Jana Kubánka, kombinující více psychoterapeutických přístupů (Emotion focused therapy, Gestalt, KBT, Psychodynamické přístupy)
 • Kurz Psycholog ve zdravotnictví na Palackého univerzitě
 • Základní kurz transakční analýzy TA 101 – PhDr. Blanka Čepická, PhD

Odborná praxe:

 • 2014-2018 působila jako psycholožka v dětském diagnostickém ústavu v Hradci Králové
 • 2016 – 2017 spolupracovala jako psycholog s Křesadlem HK, Centrem pomoci lidem s PAS
 • Od roku 2018 pracuje jako psycholožka v Dětském domově se školou v Kostelci nad Orlicí
 • Od roku 2018 je součástí týmu Psychoterapeutického a poradenského centra Hradec Králové v modalitě psychologické poradenství
 • Od roku 2017 pracuje také s felinoterapií – tedy práce s využitím pozitivního vlivu zvířat (v tomto případě koček) na aktuální prožívání jedince (u dětí v dětském domově)

Zuzana se věnuje převážně práci s dětmi a dospívajícími, především s poruchami chování.  Poskytuje podporu také dospělým v náročných životních situacích. Důraz klade na bio-psycho-sociální model člověka, ve kterém je úzce propojeno prožívání, myšlení, chování a vztahy daného jedince. Snaží se zohlednit individualitu každého jednotlivce, při práci také využívá např. psychoterapeutické karty nebo prvky psychodramatu.

Supervizor: Mgr. Darina Fialová

 

SPOLUPRACUJÍCÍ TERAPEUTI A PORADCI:

MUDr. Tereza Szymanská (* 1979)

Pracovala přes 10 let jako psychiatr na Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové, včetně Léčebny návykových nemocí Nechanice. Absolovala výcvik v komunitně skupinové psychoterapii v daseinsanalytickém směru u Dr. Jiřího Růžičky. Aktuálně je zaměstnancem psychiatrické ambulance Elenio s.r.o, v rámi které je jako psychiatr k dispozici klientům psychoterapeutického centra. Působí taky jako lékař specialista pro Posudkovou komisi Ministerstva práce a sociálních věcí, byla taky  soudním znalcem v oboru zdravotnictví odvětví psychiatrie.

 

 

BA Helena Vontorčíková (* 1979)

Vzdělání:

 • Absolventka bakalářského studia psychologie a pedagogiky BA (Hons.) na The University of Winchester ve Velké Británii
 • Má specializované jednoleté pobakalářské studium Postgraduální Certifikát v Psychologických Intervencích KBT (Kognitivně Behaviorální Terapie) Birmingham City University/University of Exeter
 • Absolvovala výcvik Psychologické intervence pro pacienty s úzkostí a depresemi trpícími chronickými zdravotními problémy University of Birmingham a COINCIDE Manchester​​​​​
 • Má supervizorský kurz pro psychologické poradce s KBT zaměřením, University of Birmingham
 • Absolvovala četná školení v přístupu ACT (Acceptance and Commintment Therapy), Terapie přijetí a odhodlání

Odborná praxe:

 • V letech 2005-2015 pracovala pro britské zdravotnictví NHS, včetně v psychiatrickém krizovém týmu a 6 let v psychoterapeutickém týmu jako Specializovaný psychologický poradce KBT intervencí.
 • Od roku 2017 má soukromou praxi v Přelouči a také začala pracovat v Psychoterapeutickém a poradenském centru HK v modalitě psychologické poradenství.
 • Spolupracovala na tvorbě obsahu terapeutických/psychoedukačních skupin, které také vedla; podílela se na pilotních studiích způsobů příjmu pacientů.
 • Má zkušenosti v terapii přes telefon a počítačové aplikace (Skype, Whatsapp, etc.).
 • Od roku 2019 superviduje frekventanty KBT výcviku. 
 • Je zakladatelkou Institutu ACT+, se kterým pořádá semináře a výcviky v nízkointenzivní KBT a v Terapii přijetí a odhodlání (ACT); přednáší na konferencích a překládá KBT materiály z anglického jazyka. 

Helena je psychologická poradkyně se zaměřením na změnu negativních myšlenek a chování, a také na změnu přístupu ke svým myšlenkám při depresi, stresu, různých typech úzkosti, panické poruchy a fobií. Ve své práci využívá techniky a strategie Kognitivní Behaviorální terapie (ve zkratce KBT, kognitivní = myšlenkové procesy a behaviorální= chování) a Mindfulness (všímavosti).

Své služby nabízí i v anglickém jazyce.
Je členkou České Společnosti KBT.
Jejím supervizorem je Dr. Elizabeth Burnside.